Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie nowego wyrobu w postaci urządzenia do kalibracji światłowodowych mierników mocy wykorzystujących metodę superpozycji”

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost innowacyjności, konkurencyjności oraz potencjału firmy ABST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zlecenie wybranej jednostce naukowej prac badawczo – rozwojowych urządzenia do weryfikacji światłowodowych mierników mocy wykorzystujących metodę superpozycji.

Całkowita wartość projektu:     424 411.50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:    293 292.50 PLN

ABST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt pt.:

„Usługi doradcze w zakresie innowacji dla ABST Sp. z o.o. celem wdrożenia innowacji produktowej”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do wdrożenia innowacji produktowej poprzez realizację usług doradczych w zakresie innowacji świadczonych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu.

Beneficjent: ABST Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.03.2019

Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 601 300,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl